Innkalling til årsmøte

Vi kaller inn til årsmøte i Bodø flyklubb.

Tid: 28. februar 2014 kl. 1900.
Sted: Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14. februar 2014. Sakene kan sendes til admin@bofly.org.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges tilgjengelig på myWebLog en uke før årsmøtet.

Valgbarhet:

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

§ 5 Kjønnsfordeling

  1. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.
  2. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
  3. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
  4. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen er beskrevet her.

Ytterligere bestemmelser om valgbarhet finnes i følgende paragrafer i NIFs lov:

  • § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
  • § 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
  • § 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i Bodø flyklubb