Innkalling til årsmøte 2017

Til medlemmene i Bodø flyklubb 25.01.2017, Bodø

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø flyklubb.

Det vises til innkalling av 26.01.2017 til årsmøte i Bodø flyklubb. Årsmøtet avholdes den 24. februar kl19 på Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5 ).

Sakliste følger nedenfor og saksdokumenter er lagt ut på myWebLog under Verktøy/Filarkiv/Årsmøte 2017.

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
– Ingen saker innkommet
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 1 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

 

Bodø Flyklubb

admin@bofly.org