Årsmøte 2022

Til medlemmene i Bodø flyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø flyklubb. 
Årsmøtet avholdes 25. februar 2022 kl. 19 på Norsk Luftfartsmuseum Olav V gate, 8004 Bodø.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. februar til admin@bofly.org. Det ønskes at denne malen brukes.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bodø flyklubb 2022
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne saklisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker
– Ingen innkomne saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
– leder
– nestleder (velges for 2 år)
– styremedlem – kasserer (ikke på valg)
– styremedlem – sekretær (velges for 2 år)
– styremedlem (ikke på valg)
– varamedlem 1 og 2
14.2 Kontrollutvalg:
– to medlemmer
– varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
– leder 
– to medlemmer 
– varamedlem 

I myweblog under Verktøy/filarkiv/Årsmøte 2022 vil dere finne følgende dokumenter:
– Saksliste årsmøte 2022 med
– Styrets forslag til forretningsorden
– Forslag og saker – ingen innkomne saker
– Styrets forslag til medlemskontingent
– Styrets forslag til organisasjonsplan
– Styrets innstilling til ny valgkomité
– Idrettslagets årsberetning
– Regnskap med styrets forslag til budsjett
– Valgkomiteens innstilling 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø flyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø flyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø flyklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan admin@bofly.org, eller John Eivind Skogøy kontaktes på 90147701.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret